ரீஹபிளிடஷன் (புனர்வாழ்வு) என்றால் என்ன?ரீஹபிளிடஷன் (புனர்வாழ்வு) என்றால் என்ன? மனநலப் பிரச்னைகளைக் கையாளுவதில் ரீஹபிளிடஷன் எப்படி உதவுகின்றது? இதைப்பற்றி டாக்டர் தா.சிவகுமார் (NIMHANS, பெங்களூரு) விளக்குகிறார்.

Was this helpful for you?

மேலும் வாசிக்க