பணியிடம்

பணியிடம்
வீட்டிலிருந்து பணியாற்றும்போது மன நலனைக் கையாளுதல்

வீட்டிலிருந்து பணியாற்றும்போது மன நலனைக் கையாளுதல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

வேலை நீக்கத்தின்போது நிறுவனம் பணியாளர்களுக்கு உதவுதல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மதிப்பிடல் உரையாடலை எண்ணிப் பதற்றமா? அதற்குத் தயாராவது எளிதுதான்!

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

பெருநிறுவனப் பிரிவில் மனநலப் பிரச்னைகள் எப்படிப் பார்க்கப்படுகின்றன

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

நான் தெளிவான எதிர்பார்ப்புகளை உறுதிப்படுத்துகிறேன்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

நான் என்னுடைய மனநோயைச் சமாளிக்க, உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு பணியிடத்திற்கு மாறினேன்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

இடப்பெயர்வைத் தாண்டி: நிறுவனங்கள் பணியாளர்களுடைய மாற்றத்துக்கு உதவ வேண்டும்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

பணியிட மனநலம்: பணியாளருடைய நலமானது பயனுள்ள முதலீடா?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

பணியிட மனநலம்: அழுத்தம் குறித்து மேலாளரிடம் பேசலாமா

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

பணியிடம் மன அழுத்தத்துக்கான சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறதா?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனச்சோர்வு குறித்து மேலாளரிடம் பேசுதல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

பணிக்குத் திரும்புதல்: மனநலப் பிரச்னை உடைய நபர்களை நிறுவனங்கள் எப்படி ஆதரிக்கலாம்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

நிறுவனங்களுக்கு மனநலப் பிரச்னை குறித்து அதிக நுண்ணுணர்வு, விழிப்புணர்வு தேவை.

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

தாய்மார்களுக்கு ஆதரவான பணியிடம்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்