உடல் மற்றும் மனம்

உடல் மற்றும் மனம்
HIV மற்றும் மனநலனுக்கிடையில் ஓர் இணைப்பு உள்ளது

HIV மற்றும் மனநலனுக்கிடையில் ஓர் இணைப்பு உள்ளது

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனச்சோர்வைப்போலவே தோன்றக்கூடிய உடல் சார்ந்த பிரச்னைகள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனநலப் பிரச்னை கொண்டோரின் உடல் சார்ந்த நலப் பிரச்னைகள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

செரிமான அமைப்புக்கும் உணர்வுகளுக்கும் தொடர்பு உண்டா?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

ஓர் உடல் குறைபாடு உங்கள் உடல் தோற்றத்தைப் பாதிக்கவேண்டியதில்லை

ஓர் உடல் குறைபாடு உங்கள் உடல் தோற்றத்தைப் பாதிக்கவேண்டியதில்லை

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

எண்டோமெட்ரியோசிஸ்: உடல்வலியின் உணர்வுத் தாக்கம்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

உணவுப்பழக்கமும் மனநலமும்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

இயலாமையைத் தாண்டித் தன்னைத்தானே விரும்புதல்

இயலாமையைத் தாண்டித் தன்னைத்தானே விரும்புதல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org