சட்ட விவகாரங்கள்

சட்ட விவகாரங்கள்
உளவியல் சமூகவியல் குறைபாடுகளைக் கொண்டவர்கள் : ஓர் இந்தியப் பார்வை

உளவியல் சமூகவியல் குறைபாடுகளைக் கொண்டவர்கள் : ஓர் இந்தியப் பார்வை

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

நேர்முகம்: மனநலப் பராமரிப்புக்கான உரிமை இந்தச் சட்டத்தின் இதயத்தில் உள்ளது.

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனநலக் குறைபாடு உடையவர்களுக்கான சுய வேலைவாய்ப்புக்கு நிதி வழங்கல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

உளவியல் சமூகவியல் ஊனம் என்றால் என்ன?

அம்பா சலேல்கர்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org