தற்கொலையைத் தடுத்தல்

தற்கொலையைத் தடுத்தல்
அன்புக்குரிய ஒருவரைத் தற்கொலையினால் இழந்த ஒருவரிடம் பேசுவது எப்படி?

அன்புக்குரிய ஒருவரைத் தற்கொலையினால் இழந்த ஒருவரிடம் பேசுவது எப்படி?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

தற்கொலையைப்பற்றிச் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கும் ஒருவர் அந்த எண்ணத்திலிருந்து மீள்வதற்கு உதவுவது எப்படி?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

தற்கொலையைத் தடுத்தல்: கொஞ்சம் சிரமம்தான், ஆனால், இதில் எல்லாரும் உதவலாம்!

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

ஊடக அறிவுறுத்தல்: தற்கொலைகளின்போது செய்தி அறிவித்தல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

தற்கொலையைப் புரிந்துகொள்வோம்

தற்கொலையைப் புரிந்துகொள்வோம்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

தற்கொலை: நம் பிரச்னையும்தான்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

நில்லுங்கள், தற்கொலை தீர்வல்ல

நில்லுங்கள், தற்கொலை தீர்வல்ல

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

ஒரு தற்கொலைக்குப்பிறகு…

ஒருவர் தற்கொலைமூலம் தன் வாழ்க்கையை முடித்துக்கொள்கிறபோது, அவரது பாதுகாவலர்கள் ஆழமாகப் பாதிக்கப்படலாம்; அதுபோன்ற நேரங்களில் அவர்கள் ஆதரவு பெறுவதற்கான சில வழிகள் இங்கே

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

தற்கொலைக்கு முயன்ற ஒருவருடன் பேசுதல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

உயிரைக் காக்கும் உரையாடல்கள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org