வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

பணியிடத்துக்குத் திரும்புதல்
COVID-19ன்போது முதியோர் மன நலன்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மன நலக் குறைபாடு பழைய நிலைக்குத் திரும்புதல் என்றால் என்ன?
COVID-19ன்போது முதியோர் மன நலன்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
வீட்டிலிருந்து பணியாற்றும்போது மன நலனைக் கையாளுதல்
image-fallback
இயல்புநிலையை மறுவரையறை செய்தல், ஒரு நோய்ப்பரவலின்போது நம்பிக்கையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கு என்ன செய்யவேண்டும் என்று ஆராய்தல்
ஒவ்வொருவரும் சரியானவிதத்தில் எதிர்வினையாற்றவேண்டும், அதுதான் அவர்களைக் காக்கும்
logo
வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org