மனநலம் என்பது எல்லாருக்கும் முக்கியம்!மனநலப் பிரச்னைகளுக்கு எதிரான களங்கவுணர்வைச் சமூகத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து எதிர்க்கவேண்டும் என்கிறார் உலக மனநலக் கழகத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் தினேஷ் புகுரா.

Was this helpful for you?

மேலும் வாசிக்க