சட்ட விவகாரங்கள்

சட்ட விவகாரங்கள்
நேர்முகம்: மனநலப் பராமரிப்புக்கான உரிமை இந்தச் சட்டத்தின் இதயத்தில் உள்ளது.

நேர்முகம்: மனநலப் பராமரிப்புக்கான உரிமை இந்தச் சட்டத்தின் இதயத்தில் உள்ளது.

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

உளவியல் சமூகவியல் குறைபாடுகளைக் கொண்டவர்கள் : ஓர் இந்தியப் பார்வை

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனநலக் குறைபாடு உடையவர்களுக்கான சுய வேலைவாய்ப்புக்கு நிதி வழங்கல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

உளவியல் சமூகவியல் ஊனம் என்றால் என்ன?

அம்பா சலேல்கர்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org