முதியோர்

முதியோர்
image-fallback

வயதானவர்களுக்கான யோகா

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

முதியவர்களின் நலனை மேம்படுத்த என்ன செய்யலாம்?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

மனநலம் மற்றும் நரம்புச் சிதைவு நோய்கள். அல்சைமர்ஸ், பார்கின்சன்’ஸ் மற்றும் டிமென்சியாவுடன் வாழ்தல்.

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

COVID-19 ன்போது முதியோர் மன நலன்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org