தாய்மை

தாய்மை
கர்ப்பம்: மகிழ்ச்சியாகவும் பூரிப்போடும் இருக்கவேண்டிய கர்ப்பிணிப் பெண் சோர்வாக இருப்பது ஏன்? அவருக்கு மனச்சோர்வுப் பிரச்னை இருக்கிறதா?

கர்ப்பம்: மகிழ்ச்சியாகவும் பூரிப்போடும் இருக்கவேண்டிய கர்ப்பிணிப் பெண் சோர்வாக இருப்பது ஏன்? அவருக்கு மனச்சோர்வுப் பிரச்னை இருக்கிறதா?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

கர்ப்பம்: தூக்கப் பிரச்னைகள் இயல்பானவையா?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

கருச்சிதைவு ஒரு பெண்ணின் மனநலனைப் பாதிக்குமா?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

புதிய தாய்மை: தாய்ப்பாலூட்டுவதுபற்றித் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியவை

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

கர்ப்பம்: தாயின் நலனில் துணைவருடைய பங்கு

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

கர்ப்பம்: குழந்தை பெறப்போகும் ஒரு பெண் தன் ஆரோக்கியத்தைப்பற்றி, குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தைப்பற்றிக் கவலைப்படுவது பதற்றக் குறைபாட்டின் அடையாளமா?

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

புதிதாகத் தாயாதல்: குழந்தை பிறந்த பிறகு உணர்வுரீதியில் நலத்துடன் இருத்தல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org