சமூகம் மற்றும் மன நலன்

சமூகம் மற்றும் மன நலன்
image-fallback

சமூகத்தை மீண்டும் கட்டமைத்தல்: நம்பிக்கைக்கு ஆதரவான ஒரு வாதம்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

இயல்புநிலையை மறுவரையறை செய்தல், ஒரு நோய்ப்பரவலின்போது நம்பிக்கையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கு என்ன செய்யவேண்டும் என்று ஆராய்தல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

COVID-19ன்போது தனிமையைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

எனக்கு COVID-19 இருப்பது கண்டறியப்பட்டது, அதற்காக மக்கள் என்னைக் குற்றம் சாட்டினார்கள்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

பேட்டி: நம்முடைய சமூகம் இளம் பெண்களை ஓர் அச்சுறுத்தலாகக் காண்கிறது.

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

இடம்பெயர்வதற்கு அப்பால்: நாம் இடப்பெயர்வின் உணர்வுத் தாக்கத்தை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

image-fallback

பதினைந்து கோடி இந்தியர்களுக்கு மனநலப் பிரச்னைகள் உள்ளன

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்

வொய்ட் ஸ்வான் ஃபவுண்டேஷன்
tamil.whiteswanfoundation.org